Available courses

שיטות מחקר תרגיל א'+ב'

Category: סמסטר: ש
  • מורה: יפעת ליידר

שיטות מחקר א'+ב'

Category: סמסטר: ש
  • מורה: לימור יהודה
  • מורה: חגית תורגמן

שיטות מחקר

Category: סמסטר: ש
  • מורה: עוז גוטרמן

עבודה מעשית בהנחיית תאטרון בקהילה

Category: סמסטר: ש
  • מורה: פיטר הריס
  • מורה: עירית לוז

סטיה חברתית א'+ב'

Category: סמסטר: ש
  • מורה: ענת אשד

נערות במצוקה

Category: סמסטר: ש
  • מורה: ברנדה גייגר
  • מורה: לימור יהודה

ניצני אוריינות

Category: סמסטר: ש
  • מורה: עינת נבו