Available courses

שיטות מחקר א'+ב'

  • מורה: לימור יהודה
  • מורה: חגית תורגמן

שיטות מחקר

  • מורה: עוז גוטרמן

רפרטואר

  • מורה: לימור קורקין-דוד

עבודה מעשית בהנחיית תאטרון בקהילה

  • מורה: פיטר הריס
  • מורה: עירית לוז

סטיה חברתית א'+ב'

  • מורה: ענת אשד

נערות במצוקה

  • מורה: ברנדה גייגר
  • מורה: לימור יהודה