Available courses

תכנון השימור- סיור

Category: סמסטר: ב
  • מורה: גיורא סולר

תכנון השימור

Category: סמסטר: ב
  • מורה: גיורא סולר

רב תרבותיות ופשיעה

Category: סמסטר: ב
  • מורה: ברנדה גייגר

צפייה וניתוח הצגות

Category: סמסטר: ב
  • מורה: רותי אבליוביץ'

פשע מאורגן

Category: סמסטר: ב
  • מורה: יהודית בנדלק

פרויקט התנסות בתאטרון בקהילה

Category: סמסטר: ב
  • מורה: אריק גוטלר-אופיר